Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů Správa PPC - Vojtěch Vais, IČ: 06595961, se sídlem V Kaštánkách 1099, 289 11 Pečky, zapsáno v Živnostenském rejstříku MěÚ Kolín (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracované správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.


Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.


Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://spravappc.cz (dále jen „internetové stránky“).


Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.


ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, aby Vás identifikoval jako zákazníka a mohl Vám poskytnout objednané služby. Osobní údaje správce dále zpracovává za účelem fakturace využitých služeb. Právním základem pro tento případ je plnění smlouvy. Mezi další účely pro zpracování osobních údajů správce řadí zasílání obchodních sdělení, nabídka produktů a služeb, statistické údaje, zobrazování reklam a plnění dalších zákonných povinností.


Vaše osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.


Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoli uplatnit. Jedná se o:


Právo na přístup k o osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;


PPrávo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz, můžete žádat omezení zpracování;


Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;


Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;


Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;


Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;


Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.


COOKIES

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuji internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.


Na internetových stránkách správce může využívat tyto cookies:


Relační (tedy dočasné) soubory cookies umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.


Trvalé soubory cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně internetovou stránku navštívíte. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky Vašim potřebám.


V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací, v účinném znění, si Vám tímto správce dovoluje informovat, že jeho internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých správce zpracovává.


Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.


K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médii a analýze návštěvnosti správce využívá soubory cookies. Informace o tom, jak web používáte, správce sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médii, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas s propojením následujících stránek: Google, Seznam, Facebook, Instagram, Heuréka, Zboží.cz.


Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách správce předává těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředává jim však Vaše identifikační údaje.


PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.


INFORMACE A OTÁZKY

Informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://spravappc.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.


Jak spolupráce probíhá?

Cenové a časové odhady pro měsíční optimalizaci a správu
uvádíme pro příklad ve třech základních variantách.

1

Osobní setkání či Google Meet

2

Tvorba analýzy a návrhy kampaní

3

Odsouhlasení a spouštění kampaní

4

Pravidelný měsíční reporting